Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Stradunach
Powróć do: strona główna

Wstęp

Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://szkolastraduny.elk.gmina.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Strona jest w pełni zgodna pod względem technicznym.
  • Strona jest częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej:  

pliki PDF, DOC, DOCX  itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie); 
serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. Niektóre pliki do pobrania są niedostępne cyfrowo - skany. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych oraz lektora języka migowego.
niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji.

Wyłączenia: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.  

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodziny i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej, czy też informacyjno-komunikacyjnej z jakimi zmagają się oni podczas kontaktów z placówką. Zgłoszenia można dokonać bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub na adres e-mail: zssstraduny@gmail.com

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Kamila Hańczyc, zssstraduny@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (087) 619 66 90. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Zepołu Szkół Samorządowych w Stradunach, Straduny ul. Kościuszki 40, 19-300 Ełk.

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek główny szkoły jest wolny od barier architektonicznych tylko na poziomie parteru (podjazd do wejścia na poziom parteru - znajdujący sie po lewej stronie budunku oraz toaletę dla niepełnosprawnych). 
Drugi budynek (sala gimnastyczna) jest wolny od barier architektonicznych poziomych  i pionowych  (posiada podjazdy, dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych szatnię i toaletę oraz windę).
Szkoła zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń wyłącznie w sposób wizualny.
W budynku głównym szkoły istnieje możliwość samodzielnej  ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami tylko z poziomu parteru. Natomiast w drugim budynku (sala gimnastyczna) w/w osoby mają możliwość samodzielnej ewakuacji z piętra za pomocą windy, a z poziomu parteru - wyjściami ewakuacyjnymi z podjazdami.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Na parterze  znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim. 

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. 

Brak platform, pętli indukcyjnej, oznaczeń brajlowskich oraz informacji głosowych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Publicznie dostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przed budynkiem.

5. Informacja o sprawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Aplikacje mobilne

Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach nie posiada aplikacji mobilnych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848